ĐIỂM THI
Điểm học phần MQT_IB1CHK31.1_TT3
12/08/2022 ĐIỂM THI 0. Bình Luận

Học viên xem điểm học phần và gửi thắc mắc (nếu có) vào email giảng viên trước ngày 15/08/22.

Những lỗi không trừ điểm:
– Không có logo (không đúng qui định UEH)
– Không lùi dòng/cách trang như yêu cầu.
Những lỗi trừ điểm:
– Trích dẫn sai quy cách.
– Đạo văn vượt quá 20% hoặc không có kết quả đạo văn.
– Số trang không đáp ứng yêu cầu tối thiểu.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »