OU

Điểm học phần môn SME_Q8D4_OU

Sinh viên xem điểm học phần trong file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 17/05/2021.

Điểm học phần môn SME_Q8D2_OU

Sinh viên xem điểm học phần trong file đính kèm. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với giảng viên qua email đến hết ngày 12/05/2021.