Marketing trong Kinh doanh

Môn học này trước kia gọi là marketing công nghiệp. Tuy nhiên, tên gọi này dễ gây nhằm lẫn cho người học hiểu rằng chỉ đề cập đến sản phẩm công nghiệp. Thật chất tên gọi đúng trong tiếng Anh của nó là Business Marketing, nghĩa là các hoạt động tiếp thị đối với đối tượng khách hàng là tổ chức và việc tiếp thị này là cho tất cả các loại sản phẩm từ tiêu dùng, công nghiệp và dịch vụ nói chung... Vì thế, môn học đã được đặt lại tên cho đúng bản chất của nó là Marketing trong kinh doanh.
"Organizational sales and purchases of goods and services to support production of other products, to facilitate daily company operations, or for resale" (Lau Geok Theng, 2007. Business Marketing – An Asian Perspective, McGraw Hill.)