Liên hệ
Liên hệ
THÔNG TIN KHÁC

Đinh Tiên Minh (Ph.D)
Trưởng Bộ môn Marketing – Khoa Kinh doanh Quốc tế & Marketing
Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Email:
info@dinhtienminh.net,
dinhtienminh@ueh.edu.vn

Website:
www.dinhtienminh.net;
http://kqm.ueh.edu.vn/dinhtienminh

Facebook: Dinh Tien Minh

Linkedin: Minh Dinh

Research gate: DINH Tien Minh

Đang gửi, vui lòng đợi