Quản trị Marketing

“Quản trị Marketing là sự phân tích, kế hoạch hóa, thực hiện và điều khiển các chiến lược và chương trình Marketing nhằm thực hiện các trao đổi mong muốn với thị trường mục tiêu để đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp” (Trương Đình Chiến, 2011. Quản trị Marketing, NXB ĐHKTQD.)