Nghiên cứu Marketing

"Nghiên cứu Marketing là quá trình thu thập và phân tích có hệ thống những dữ liệu về các vấn đề liên quan đến hoạt động Marketing và các hoạt động khác của doanh nghiệp”. Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn Thị Mai Trang (2008)