Quản trị Kênh Phân phối

Quản trị kênh phân phối bao gồm các công việc liên quan đến hoạch định, thực thi và kiểm tra kiểm soát các hoạt động phân phối sản phẩm/ dịch vụ từ nhà sản xuất đến người mua hoặc người tiêu thụ cuối cùng.