Điểm thi

Sinh viên xem điểm quá trình và điểm thi kết thúc học phần bằng cách chọn đúng lớp học của mình hoặc gõ mã lớp vào ô tìm kiếm.Điểm quá trình_NCM_MR3K47_CT6

Sinh viên xem điểm học phần và gửi thắc mắc (nếu có) vào email giảng viên trước ngày 07/05/2023.

Điểm quá trình_NCM_MR1K47_CT4

Sinh viên xem điểm học phần và gửi thắc mắc (nếu có) vào email giảng viên trước ngày 07/05/2023.

Điểm quá trình_IM_VB2K24.1_TT6

Sinh viên xem điểm học phần và gửi thắc mắc (nếu có) vào email giảng viên trước ngày 07/05/2023.

Điểm quá trình_B2B_MRC1K46_ST6

Sinh viên xem điểm học phần và gửi thắc mắc (nếu có) vào email giảng viên trước ngày 07/05/2023.

Điểm quá trình_B2B_MRC2K46_ST2

Sinh viên xem điểm học phần và gửi thắc mắc (nếu có) vào email giảng viên trước ngày 07/05/2023.

Điểm học phần_IM_VB2K24.1_TT6

Sinh viên xem điểm học phần và gửi thắc mắc (nếu có) vào email giảng viên trước ngày 07/05/2023.