ĐIỂM THI

Sinh viên xem điểm quá trình và điểm thi kết thúc học phần bằng cách chọn đúng lớp học của mình hoặc gõ mã lớp vào ô tìm kiếm.Điểm KTHP_MCB_IBP002K49_CT2

Điểm KTHP môn Marketing Căn bản lớp MCB_IBP002K49_CT2

Điểm quá trình_MCB_IBP002K49_CT2

Điểm quá trình môn Marketing Căn bản lớp MCB_IBP002K49_CT2

Điểm KTHP_CB(EN) MRC02K48_ST7

Sinh viên xem điểm và gửi thắc mắc (nếu có) vào email giảng viên trước 23h59 ngày 02/01/2024.

Điểm quá trình_CB(EN) MRC02K48_ST7

Sinh viên xem điểm và gửi thắc mắc (nếu có) vào email giảng viên trước 23h59 ngày 02/01/2024. Những lỗi trừ điểm:

Điểm KTHP_CB_KMC01K47_ST6

Sinh viên xem điểm và gửi thắc mắc (nếu có) vào email giảng viên trước 23h59 ngày 02/01/2024.

Điểm quá trình_CB_KMC01K47_ST6

Sinh viên xem điểm và gửi thắc mắc (nếu có) vào email giảng viên trước 23h59 ngày 02/01/2024. Những lỗi trừ điểm: