Quản trị Sản phẩm mới
Tài Liệu Tham Khảo

Ngoài phần tài liệu giảng dạy, đây là phần tài liệu đọc thêm nhằm cung cấp cho người đọc các thông tin, kiến thức rộng hơn và sâu hơn cho môn học Quản trị Sản phẩm mới. Các tài liệu này được thầy Đinh Tiên Minh chọn lọc và trích dẫn từ nhiều nguồn khác nhau.QTSPM_Xác định cơ hội cho sản phẩm mới

Sinh viên đọc thêm tài liệu này để có ý tưởng trong việc tìm cách xác định cơ hội cho sản phẩm mới cho bài tập của nhóm.

QTSPM_Product Innovation Charters: mission statement for new products

Christopher K. Bart Michael G. DeGroote School of Business, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada, L8S-4M4 bactck@mcmaster.ca

QTSPM_User Toolkits for Innovation

Manufacturers must accurately understand user needs in order to develop successful products – but the task is becoming steadily more difficult as user needs change more rapidly, and as firms increasingly seek to serve “markets of one.” User toolkits for innovation allow manufacturers to actually abandon their attempts to understand user needs in detail in […]

QTSPM_Quản trị quá trình đổi mới sáng tạo – Allan Afuah

Xuyên suốt cuốn sách là bảy chủ đề cơ bản để từ đó tổng hợp lên một khuôn khổ thống nhất. Đối với các học viên, kỹ sư hoặc nhà quản lý, mục tiêu chính là ứng dụng các khái niệm về đổi mới để giải quyết các vấn đề thực tiễn.  Nội dung sách […]