Quan hệ Công chúng – Đề số 1
Quan hệ Công chúng – Đề số 1
31/07/2017

Đề thi gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu hỏi chỉ có một đáp án đúng.
Thời gian làm bài: 40 phút

Hãy cho biết mục tiêu của hoạt động “Trong vòng sáu tháng, phải làm cho người dân hiểu rằng tôn chỉ hoạt động của doanh nghiệp là vì sức khỏe của người dân” là nhằm thay đổi gì?

Hãy cho biết mục tiêu của hoạt động “Trong ba tháng tới phải làm cho người dân nhường diện tích đất canh tác của họ cho việc xây dựng nhà máy của doanh nghiệp” là nhằm thay đổi gì?

Để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và lâu dài giữa doanh nghiệp với giới báo chí, bạn nên:

Bản tin thường chỉ được lưu hành nội bộ?

Cản trở nào có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến quá trình chuyển tải thông điệp của doanh nghiệp tới công chúng?

Cách thức để một doanh nghiệp biết công chúng đang có nhận thức như thế nào về mình:

Công chúng của một doanh nghiệp là tất cả những……………… và …………. có liên quan đến sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp đó:

Ưu điểm của hoạt động Quan hệ Công chúng là có khả năng làm cho người nhận dễ tin hơn?

Một bản tin như thế nào sẽ không thu hút được sự quan tâm của người đọc?

Tài liệu quan hệ công chúng có thể là tài liệu viết hoặc tài liệu hình ảnh?

Quan hệ Công chúng và Marketing là hai chức năng quản lý khác biệt nhau nhưng chúng có mục tiêu bổ sung cho nhau :

Để tổ chức một cuộc họp báo hiệu quả, người tổ chức cần phải

………………. sẽ giúp bạn giải thích cặn kẽ và chính xác hơn nội dung cần chuyển tải và đối tượng có thể tham khảo ở moị lúc mọi nơi.

Ưu điểm của hoạt động Quan hệ Công chúng là có thể được đăng tải lặp đi lặp lại nhiều lần?

Câu nào sau đây là một phát biểu không đúng:

Quan hệ công chúng có thể được định nghĩa là…………………… giúp xây dựng và duy trì ……………………… giữa một doanh nghiệp và công chúng của nó:

Hãy cho biết mục tiêu của hoạt động “Trong tháng tới, phải giúp cho nhân viên hiểu, ủng hộ và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng” là nhằm thay đổi gì?

Bản tin có thể dùng để truyền đạt thông tin đến các đối tượng bên ngoài như:

Ưu điểm của hoạt động Quan hệ Công chúng là có thể kiểm soát được nội dung, hình thức và thời lượng đăng tải?

Hãy cho biết mục tiêu của hoạt động “Trong hai tuần tới, phải làm cho các cổ đông hiểu và ủng hộ chiến lược kinh doanh mới của doanh nghiệp” là nhằm thay đổi gì?

Để thu hút được sự quan tâm của báo chí, thông cáo báo chí nên đáp ứng các tiêu chí sau:

Ưu điểm của hoạt động Quan hệ Công chúng là có khả năng hấp dẫn người nhận hơn?

………………. có thể là chủ đề cho bản tin mới của công ty:

Một thông điệp có sức thuyết phục là một thông điệp phải:

Hãy cho biết mục tiêu của hoạt động “Trong một tháng tới, phải giúp khách hàng hiểu được những tính năng nổi bật của sản phẩm mới” là nhằm thay đổi gì?

Bạn còn giây