10/01/2024 - ĐIỂM THI

Điểm KTHP môn Marketing Căn bản lớp MCB_IBP002K49_CT2

Read more
10/01/2024 - ĐIỂM THI

Điểm quá trình môn Marketing Căn bản lớp MCB_IBP002K49_CT2

Read more
31/12/2023 - ĐIỂM THI

Sinh viên xem điểm và gửi thắc mắc (nếu có) vào email giảng viên trước 23h59 ngày 02/01/2024.

Read more
31/12/2023 - ĐIỂM THI

Sinh viên xem điểm và gửi thắc mắc (nếu có) vào email giảng viên trước 23h59 ngày 02/01/2024. Những lỗi trừ điểm:

Read more
31/12/2023 - ĐIỂM THI

Sinh viên xem điểm và gửi thắc mắc (nếu có) vào email giảng viên trước 23h59 ngày 02/01/2024.

Read more
31/12/2023 - ĐIỂM THI

Sinh viên xem điểm và gửi thắc mắc (nếu có) vào email giảng viên trước 23h59 ngày 02/01/2024. Những lỗi trừ điểm:

Read more