Quản trị Kênh Phân phối
Tài Liệu Giảng Dạy
Chapter 1_Sidebar_Tea selling in Taiwan: The key roles of tea intermediaries
08/01/2018 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

The Taiwanese tea industry got its start when tea trees imported from China got planted in the Taiwanese hills in the mid-1800s.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »