Các môn giảng dạy
Marketing Innovation
Chapter 4: Business Innovation Models
11/10/2022 Marketing Innovation 0. Bình Luận

An understanding of the innovation models

Applying the models in practice

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »