Hành vi khách hàng
Tài Liệu Tham Khảo
Consumer Behavior. Chapter 18: American Girl Brand
16/02/2019 Tài Liệu Tham Khảo 0. Bình Luận

American Girl Brands is a wholly owned subsidiary of Mattel Inc., the world’s leading toy company.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »