Hành vi khách hàng
Tài Liệu Tham Khảo
Consumer Behavior. Chapter 11: America’s Movie Theatres
17/02/2019 Tài Liệu Tham Khảo 0. Bình Luận

The price of admission to many of America’s movie theaters sometimes buys an experience sensible people would pay to avoid.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »