ĐIỂM THI
Điểm quá trình_IM_VB2K24.1_TT6
05/05/2023 ĐIỂM THI 0. Bình Luận

Sinh viên xem điểm quá trình và gửi thắc mắc (nếu có) vào email giảng viên trước ngày 07/05/2023.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »