Chiến lược Marketing cho DN VVN
Tài Liệu Giảng Dạy
Marketing strategy. Chap 5 – Customers, Segmentation, and Target Marketing
02/02/2020 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

In this chapter, we begin our discussion of marketing strategy by examining customers, segments, and target markets.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »