Quản trị Marketing
Tài Liệu Tham Khảo
QTMar: Health Care Service_The Four Ps
16/11/2019 Tài Liệu Tham Khảo 0. Bình Luận

Marketing mix is the set of controllable variables that an organization involved in marketing.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »