B2B

B2B_Tài liệu học tập

Đây là tài liệu phân tích dạng tình huống (Case study) cho một doanh nghiệp cụ thể.

7 trends in B2B marketing
B2B Marketing. Bài tập 01: Introduction to Business Marketing

Read the text and summarize the key ideas.

B2B: Trust and commitment in Vietnam: the industrial distributor’s perspective
B2B: Service quality and marketing performance in business-to-business markets: exploring the mediating role of client satisfaction
B2B: Enhancing relationship value between manufacturers and distributors through personal interaction