Marketing trong Kinh doanh
Tài Liệu Giảng Dạy
B2B Marketing. Bài 03 – Hành vi mua Khách hàng Công nghiệp
31/07/2017 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

Sau khi học chương này, sinh viên sẽ hiểu:
– Hiểu mục tiêu mua hàng của tổ chức.
– Hiểu qui trình mua hàng của tổ chức bao gồm việc xem xét các tình huống mua khác nhau.
– Xác định các thành viên của Trung tâm mua.
– Hiểu một vài mô hình mua hàng của tổ chức.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »