Marketing trong Kinh doanh
Tài Liệu Giảng Dạy
B2B Marketing. Bài 05 – Chiến lược Sản phẩm
31/07/2017 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

Sau khi học chương này, sinh viên sẽ hiểu:
– Sản phẩm công nghiệp là gì, các yếu tố cấu thành nên sản phẩm công nghiệp.
– Các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược sản phẩm.
– Lý thuyết vòng đời sản phẩm và các ứng dụng của nó.
– Các bước của chiến lược phát triển sản phẩm mới.
– Thương hiệu của sản phẩm công nghiệp.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »