Marketing trong Kinh doanh
Tài Liệu Giảng Dạy
B2B Marketing. Bài 06 – Chiến lược Phân phối và Logistics
31/07/2017 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

Sau khi học chương này, sinh viên sẽ hiểu:
– Các loại hình kênh phân phối công nghiệp.
– Các thành viên tham gia trong kênh phân phối.
– Qui trình thiết kế và quản lý kênh phân phối.
– Vai trò của công việc quản lý chuỗi cung ứng.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »