Marketing trong Kinh doanh
Tài Liệu Giảng Dạy
B2B Marketing. Bài 09 – Chiến lược giá
31/07/2017 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

Sau khi học chương này, sinh viên sẽ hiểu:
– Ý nghĩa của giá.
– Hiểu và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc định giá sản phẩm.
– Phân biệt các phương pháp định giá và chiến lược giá.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »