Quản trị Sản phẩm mới
Tài Liệu Tham Khảo
QTSPM_Xác định cơ hội cho sản phẩm mới
20/01/2018 Tài Liệu Tham Khảo 0. Bình Luận

Sinh viên đọc thêm tài liệu này để có ý tưởng trong việc tìm cách xác định cơ hội cho sản phẩm mới cho bài tập của nhóm.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

DOWNLOAD BÀI KẾ   »