Quản trị Sản phẩm mới
Tài Liệu Tham Khảo
QTSPM_Product Innovation Charters: mission statement for new products
12/12/2017 Tài Liệu Tham Khảo 0. Bình Luận

Christopher K. Bart

Michael G. DeGroote School of Business, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada, L8S-4M4

bactck@mcmaster.ca

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »