Marketing Innovation
Tài Liệu Giảng Dạy
Chapter 1: Overview Marketing Innovation
11/10/2022 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

Understanding of the definition and requirements of innovation
Understanding of the concepts of Marketing Innovation
Study the goals of Marketing Innovation
Know the factors affecting the Marketing Innovation

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »