Quản trị Kênh Phân phối
Tài Liệu Giảng Dạy
Chapter 4_Sidebar_Vertical integration forward: Harder than it looks
27/12/2017 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

Allianz, a much admired German Insurance Giant, paid what in retrospect was a high price to acquire Dresdner, a prominent investment bank.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »