ĐIỂM THI
Điểm học phần_B2B_MR001K46_CT4
31/10/2022 ĐIỂM THI 0. Bình Luận

Sinh viên xem điểm học phần và gửi thắc mắc (nếu có) vào email giảng viên trước ngày 04/11/2022.

Những lỗi trừ điểm:

  • Nghỉ học (không báo email trước đó cho GV) để thảo luận dự án với GV: -2đ.
 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »