ĐIỂM THI
Điểm học phần_B2B_MR002K46_CT5
31/10/2022 ĐIỂM THI 0. Bình Luận

Sinh viên xem điểm học phần và gửi thắc mắc (nếu có) vào email giảng viên trước ngày 04/11/2022.

Những lỗi trừ điểm:

  • Đến muộn buổi báo cáo dự án: -1đ.
 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC BÀI KẾ   »