ĐIỂM THI
Điểm học phần_CB(EN)_KMC02K46_ST3 ST5
31/10/2022 ĐIỂM THI 0. Bình Luận

Sinh viên xem điểm học phần và gửi thắc mắc (nếu có) vào email giảng viên trước ngày 04/11/2022.

Những lỗi trừ điểm:

  • Nghỉ học (không báo email trước đó cho GV) để thảo luận dự án với GV: -1đ
  • Bài dự án nhóm làm sai qui định trình bày/qui định hình thức (như yêu cầu đã nêu trong đề).
 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC BÀI KẾ   »