Hành vi khách hàng
Tài Liệu Giảng Dạy
eBook Consumer Behavior and Marketing Strategy
03/12/2018 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

J. Paul Peter and Jerry Olson (2010). Consumer Behavior and Marketing Strategy, 9th Edition, McGraw Hill.

Bấm tại đây

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC BÀI KẾ   »