Các môn giảng dạy
Chiến lược Marketing cho DN VVN
Example of Marketing Plan
06/02/2020 Chiến lược Marketing cho DN VVN 0. Bình Luận

This marketing plan was written using the worksheets in “Marketing plan worksheets”. As a result, this plan is consistent with the outline of the textbook.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »