Các môn giảng dạy
Chiến lược Marketing cho DN VVN
Marketing strategy. Chap 1 – Marketing in Today’s Economy
05/02/2020 Chiến lược Marketing cho DN VVN 0. Bình Luận

Competing in today’s economy means finding ways to break out of commodity status to meet customers’ needs better than competing firms.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »