Quản trị Marketing
Tài Liệu Giảng Dạy
Marketing Management. Bài 09 – Quản trị Phân phối
31/07/2017 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

Sau khi học chương này, sinh viên sẽ:

  • Hiểu kênh phân phối là gì. Cấu trúc kênh phân phối trong thực tế khác nhau như thế nào giữa hàng tiêu dùng và hàng công nghiệp.
  • Nắm rõ các công việc tuyển chọn, khuyến khích và đánh giá các thành viên kênh trong việc quản lý kênh phân phối của mình.
 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »