Quản trị Marketing
Tài Liệu Giảng Dạy
Marketing Management. Bài 08 – Quản trị Giá
31/07/2017 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

Sau khi học chương này, sinh viên sẽ:
– Hiểu khái niệm về giá và tầm quan trọng của giá trong hỗn hợp Marketing.
– Hiểu các nhân tố cần xem xét khi định giá.
– Biết phân biệt các phương pháp định giá với các chiến lược giá điển hình.
– Hiểu qui trình định giá cho một sản phẩm.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »