Quản trị Marketing
Tài Liệu Giảng Dạy
Marketing Management. Bài 10 – Chiến lược Truyền thông
31/07/2017 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

Sau khi học chương này, sinh viên sẽ:

  • Hiểu truyền thông là gì. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của truyền thông trong Marketing.
  • Hiểu các hoạt động của truyền thông Marketing tổng hợp (Intergrated Marketing Communication – IMC).
 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD