Quản trị Sản phẩm mới
Tài Liệu Tham Khảo
QTSPM_Quản trị quá trình đổi mới sáng tạo – Allan Afuah
12/12/2017 Tài Liệu Tham Khảo 0. Bình Luận

Xuyên suốt cuốn sách là bảy chủ đề cơ bản để từ đó tổng hợp lên một khuôn khổ thống nhất. Đối với các học viên, kỹ sư hoặc nhà quản lý, mục tiêu chính là ứng dụng các khái niệm về đổi mới để giải quyết các vấn đề thực tiễn.  Nội dung sách cũng nêu ra những vấn đề trong nghiên cứu học thuật và nhấn mạnh vào các cơ sở lý thuyết của bất kỳ mô hình thực hành nào.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD