Quản trị sản phẩm mới

Bài 3_QTSPM_Xác định cơ hội cho sản phẩm mới

Bài ba hướng dẫn người đọc các bước giúp xác định các cơ hội cho việc phát triển sản phẩm mới và xây dựng PIC trong việc nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm.

Bài 4_QTSPM_Sáng tạo và phát triển khái niệm sản phẩm

Bài bốn mang đến cho người học cách thức phát triển khái niệm sản phẩm dựa trên việc lựa chọn các cơ hội mà doanh nghiệp đã phát hiện ra trong giai đoạn trước đó.