Marketing Quốc tế
Tài Liệu Giảng Dạy
International Marketing. Bài tập 3 – Thị trường Thế giới
29/07/2017 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

Sinh viên nhận câu hỏi từ giảng viên. Sau đó trả lời một câu hỏi tương ứng.

Câu số 1: List the six steps in a research process.

Câu số 2: Write a short note highlighting the key features of quantitative research.

Câu số 3: With reference to international marketing research, list the various problems that are associated with gathering primary data.

Câu số 4: With references to international marketing research, discuss the various problems related to the availability and use of secondary data.

Câu số 5: Compare and contrast back translation and parallel translation.

Câu số 6: List the various uses of the Internet in international marketing research.

 

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC BÀI KẾ   »