Marketing Quốc tế
Tài Liệu Giảng Dạy
International Marketing. Bài tập 4 – Conducting international Marketing research in 21 century
29/07/2017 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

Sinh viên đọc bài viết do giảng viên cung cấp và tóm lược ý chính để thấy được công việc nghiên cứu thị trường thế giới.

Nguồn: C. Samuel Craig and Susan P. Douglas, Stern School of Business, New York University, New York, USA, “Conducting international Marketing research in 21 century”, International Marketing Review, Vol. 18 No. 1, 2001, pp. 80-90.

 

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »