Quản trị Marketing
Tài Liệu Giảng Dạy
Marketing Management. Bài 05 – Phân tích đối thủ cạnh tranh
31/07/2017 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

Sau khi học chương này, sinh viên sẽ:
– Nhận diện đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp.
– Phân tích ĐTCT trên các phương diện khác nhau làm cơ sở cho việc lựa chọn chiến lược Marketing.
– Tìm hiểu các yếu tố và nguồn gốc tạo nên lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.
– Nghiên cứu cách thức xác định lợi thế cạnh tranh khác biệt của doanh nghiệp trên thị trường.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »