Quản trị Marketing
Tài Liệu Giảng Dạy
Marketing Management. bài 07 – Quản trị sản phẩm
31/07/2017 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

Sau khi học chương này, sinh viên sẽ hiểu rõ khái niệm sản phẩm và các khái niệm liên quan đến sản phẩm cũng như nắm bắt được các chiến lược phát triển sản phẩm nhằm đa dạng hóa nguồn hàng trong kinh doanh.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »