QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

Mẫu kịch bản sự kiện

Các nhóm có thể tải xem mẫu các tài liệu cho một sự kiện.

Mẫu báo cáo sau sự kiện

Các nhóm có thể tải xem mẫu các tài liệu báo cáo sau sự kiện.

eBook Public relations: Strategies and Tactics

Dennis L. Wilcox, Glen T. Cameron, Public relations: Strategies and Tactics, Allyn & Bacon, 11th Edition, 2015. Bấm tại đây

eBook Public Relations_The Profession and the Practice

Dan Lattimore et al., Public Relations_The Profession and the Practice, 4th   edition, McGraw Hill, 2012. Bấm tại đây

PR.Bài tập 03: Tình huống Vườn thú San Francisco

Sinh viên đọc tài liệu và trả lời câu hỏi cho tình huống theo nhóm của mình. 

PR.Bài tập 04: Nhân viên Deloitte tham gia ngày IMPACT toàn cầu

Sinh viên đọc tài liệu và trả lời câu hỏi cho tình huống theo nhóm của mình.