Trade Marketing
Tài Liệu Giảng Dạy
Chapter 2: Customer Development
25/10/2022 Tài Liệu Giảng Dạy 0. Bình Luận

An understanding of the components of customer development strategy.
Applying knowledge to practical situations.

 

Bình luận của bạn cho bài viết này

You must be logged in to post a comment.

«  BÀI TRƯỚC DOWNLOAD BÀI KẾ   »